Skip to Content

Show / Hide Menu

Cyllid a Threthiad

Blaenoriaethau:

Blaenoriaeth A - Ystyried Amnewid Fformiwla Barnett

Tra bod ystyriaeth yn cael ei roi i amnewid Fformiwla Barnett, ni ddylai fod gostyngiad yn y trawsgronni i Gymru yn ystod y broses.

Blaenoriaeth B - Unrhyw Amnewid i'r Fformiwla Barnett i fod yn Seiliedig ar Angen

Mae gan Fformiwla Barnett y rhinwedd o symlrwydd, ond os mae cytundeb ei fod yn cael ei  amnewid ar sail angen, yna ni ddylai fod gostyngiad yn nhrawsgronni cymharol i Gymru.

Blaenoriaeth C - Agwedd Newydd at Gynllunio Hir-Dymor I Alluogi Cyllid na Chafodd ei Ddefnyddio I Rolio Drosodd Dros Pum Mlynedd

Dylai fod mwy o hyblygrwydd mewn trawsgronni i gyrff cyhoeddus gyda mynediad rhydd i gronfeydd a gasglwyd dros y blynyddoedd blaenorol. Byddai hyn yn galluogi gwell cynllunio hir-dymor.

Blaenoriaeth Ch - Adrannau Menter Newydd i Greu Trawsgronni ar gyfer Cyrff Cyhoeddus ond Dim Pŵerau Codi Treth i Gymru

Ni welwn lles arbennig mewn cael pwerau i godi trethiadau tu allan i San Steffan. Dydy'r pwer i wneud hynny ddim yn golygu y byddai'r gallu yn cael ei weithredu, yn yr union fodd nad ydy'r Alban wedi defnyddio ei pwer i godi trethiadau mor belled. Dylai cyrff cyhoeddus fodd bynnag gael yr hawl i godi trethiadau yn annibynnol o'r Trysorlys trwy weithredu adrannau 'menter' lle posib.

Cyswllt Cristnogol

Mathew 22.17-21

17 Dywed wrthym, felly, beth yw dy farn: a yw'n gyfreithlon talu treth i Gesar, ai nad yw?
18 Deallodd Iesu eu dichell a dywedodd , 'Pam ydych yn rhoi prawf arnaf , ragrithwyr?'
19 'Dangoswch i mi ddarn arian y dreth.
20 'Llun ac arysgrif pwy sydd yma?'
21 Dywedasant wrtho 'Cesar.' Yna meddai ef wrthynt, 'Talwch felly bethau Cesar i Gesar, a phethau Duw i Dduw.'

Rhufeiniaid 13:6, 7

6  Dyma pam hefyd yr ydych yn talu trethi, oherwydd gwasanaethu Duw y mae'r awdurdodau wrth fod yn ddyfal yn ygwaith hwn'.
7 Talwch i bob un ohonynt beth bynnag sy'n ddyledus iddo, boed dreth, boed doll, boed barch, boed anrhydedd.

Galatiaid 2

10 Eu hunig gais oedd ein bod i gofio'r tlodion.

Felly:

  1. Mae'n iawn bod llywodraethau yn codi ac i bobl i dalu  trethiadau.
  2. Mae rhaid darparu ar gyfer y tlawd bob amser.

Iechyd a Boddhad >>

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs