Skip to Content

Show / Hide Menu

Iechyd a Boddhad

Blaenoriaethau

Blaenoriaeth A - Mae iechyd da yn gorfod cydnabod a hybu gwasanaethau caplaniaeth

 1. Dylir gosod ffens amddiffyn o gwmpas cyllidebau caplaniaeth.
 2. Dylir cydnabod pwysigrwydd parhâd mewnbwn caplaniaeth yn y daith o'r ysbyty i'r gymuned.
 3. Dylir creu system genedlaethol fel y gall ysbytai enwi ficeriaid, gweinidogion a bugeiliaid sydd yn cynnal ymweliadau ysbyty, o gofio'r ffaith bod tua 25 o enwadau yng Nghymru a nifer helaeth o eglwysi annibynnol.

Blaenoriaeth B - Dylir hybu gofal ysbrydol fel elfen integredig o ofal iechyd da

 1. Dylir asesu dylanwad rheoliadau a gyflwynwyd yn ddiweddar i sicrhau darpariaeth iechyd ysbrydol addas ar gyfer cleifion.
 2. Dylir rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i bwysigrwydd elfen grefyddol y gofal ysbrydol sydd nid yn unig am ymdrin pobl â pharch.
 3. Dylir cydnabod ac annog y rôl mae staff NHS di-gaplan yn chwarae yn y ddarpariaeth mewn agweddau arbennig o ofal ysbrydol.

Blaenoriaeth C - Dylir cydnabod yn ffurfiol a hybu gofal iechyd yr holl berson yng nghyswllt

 1. Y cysylltiadau rhwng y person a'r gymuned a goblygiadau afleoliad yng nghyswllt diffyg hunan-barch a'r risg sydd yn dilyn o ganlyniadau gormododd o alcohol, cymryd cyffuriau, bwyta er mwyn cysur, ysmygu,a.y.y.b.
 2. Pwysigrwydd sefydlogrwydd teuluol a rôl tadau yng nghyswllt hunan-werth fel yswiriant yn hwyrach yn erbyn ymddigiad o gymryd risg. Dylir gwneud buddsoddiad mewn cynlluniau sydd yn cefnogi priodas a pherthynasau er mwyn hybu sefydlogrwydd teuluol.
 3. Cost gofal iechyd oherwydd unigrwydd a buddsoddiad mewn mentrau yn y sector gwirfoddol a chymunedol.

Blaenoriaeth Ch - Dylai’r buddsoddiad mewn atal afiechyd gynnwys y canlynol

 1. Anogaeth o gyfleoedd rhad o chwaraeon ac ymafer corff eraill i bob oedran. Hefyd, darparu lleoedd i fod yn fywiog, yn enwedig i deuluoedd â phlant dan 5.
 2. Hybu bwyta iach, er enghraifft siopau cydweithredol bwyd iach' mewn ysgolion, yn enwedig i deuluoedd gyda phlant o dan 5.
 3. Mwy o fuddsoddiant mewn addysg a) ar gyfer gordewdra, yn delio â'r mamau gordew bydd yn cael plant a fydd yn wrthiannol i insiwlin a felly yn fwy tebygol o fod yn ordew .b)  ar gyfer syndrom alcohol y ffetws, yn delio â'r risg bod mamau sydd yn ddibynnol ar alcohol yn esgor ar blant â syndrom alcohol y ffetws c) annog bwydo ar y fron, peidio ag ysmygu a rhyw diogel.

Blaenoriaeth D - Dylai'r polisi iechyd canlynol gael ei ailymweld

Ni ddylid darparu'r pilsen y bore ar ôl rhyw yn rhad ac am ddim i blant a phobl ifanc oherwydd ei fod yn creu amgylchfyd lle maent yn gwybod eu bod yn gallu cael rhyw hyd yn oed os nad oes ganddynt gwrth-genhedlu wrth law, yn cyfiawnhau cymryd llai gofal, a nid ydy yn delio â heintiau y’u trosglwyddir yn rhywiol.

Blaenoriaeth Dd - Dylid gwella gofal o'r henoed a'r rhai ar ddiwedd eu hoes trwy fabwysiadu a buddsoddi mwy yn y polisïau canlynol

 1. Gofal lliniarol yn y cartref.
 2. Hyfforddiant gofal lliniarol i bob meddyg yn cynnwys secondiadau i dai cysur ('hospices').
 3. Gofal tai cysur.

Blaenoriaeth E - Dylid gweithredu fel bod mantais llawn yn cael ei gymryd o'r berthynas amlwg rhwng ffydd crefyddol a iechyd a boddhad trwy

 1. Partneru yn fwy eang gyda prosiectau llwyddiannus o'r sector Cristnogol Gwirfoddol yng Nghymru fel bod pobl yn gynyddol yn cael y dewis o fynediad i wasanaethau yng nghyswllt ethos ffydd. (O gofio bod ymrwymiad i hybu amrywiaeth a dewis, y dyhead gan rai pobl am fynediad i wasanaethau mewn cydestyn ethos ffydd a'r cysylltiad rhwng ffydd, iechyd, a boddhad, mae 'r polisi yma yn arbennig o gymhellgar.)
 2. Darpariaeth o ddogfen yn debyg i 'myth busters' a luniwyd gan Lywodraeth Llafur yn Lloegr (ac a gafodd ei ardystio gan y llywodraeth bresennol) o dan nawdd yr Adran Dros Gymunedau a Llywodraeth Leol, i helpu sicrhau nad yw prosiectau lles yn seiliedig ar ffydd yn cael eu rhwystro mewn unrhyw ffordd.
 3. Datblygiad o raglen buddsoddiad llywodraethol yn y Sector Wirfoddol Cristnogol o prosiectau cymunedol o etholfraint fel ag y sydd yn Lloegr, ac ar sylfaen gyfartal.

Cyswllt Cristnogol

Bendith Duw yw gwraidd pob iechyd da a boddhad. Mae salwch a marwolaeth yn ran o'n profiad dynol ond mae cariad Duw at ei fyd yn sicrhau bod ei fab Iesu Grist wedi dod er mwyn dwyn gobaith. Trwy Iesu gwelwn yn fwyaf eglur ei ymrwymiad i sefydlu ei deyrnas ar y ddaear wrth iddo ddysgu ei ddisgyblion i weddio 'deled dy deyrnas a gwneler dy ewyllys ar y ddaear fel yn y nefoedd'. Mae hyn yn dod â gobaith o faddeuant, perthnasau wedi eu hadfer, iachâd, iechyd a boddhad fel ag y gwelwn yng ngweinidogaeth Iesu a'i ddisgyblion. Mae'r ffaith nad oedd yr eglwys fore yn gweld yr angen i ddod â iachâd yn unig trwy gwyrthiau yn caei ei bwysleisio'n huawdl gan y ffaith fod un o ysgrifennwyr yr efengylau a recordiodd nifer o wyrthiau Iesu, Luc, yn ddoctor.

Tai a Digartrefedd >>

 

Gweini: Cynghrair Efengylaidd Cymru yn gweithio gyda mudiadau Cristnogol eraill yng Nghymru.
Mae'r Cyngrhair Efengylaidd yn gwmni cyfyngedig drwy warant, wedi ei gofrestru yng Nghymru a Lloegr, rhif 123448 Elusen Gofrestredig Rhif 212325

© Hawlfraint 2008-2018 Gweini & Cynghrair Efengylaidd Cymru. Preifatrwydd a Chwcis
Datblygu gwefan i Elusennau ac Eglwysi gan Doive Designs